Regulament de ordine interioară

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ al ASOCIAȚIEI STAGE PHOTO (ASP)

CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Regulamentul de ordine interioara al Consiliului Director al ASP, completează Statutul asociației cu privire la modul de organizare și funcționare a activității asociației.
Art. 2. Membrii ASP au dreptul de a cunoaște și obligația de a respecta Statutul, Actul constitutiv, regulamentele de ordine interioară, precum și alte dispoziții emise de organele de conducere ale asociației.
Art. 3. Consiliul Director are obligația de a oferi posibilitatea tuturor membrilor asociației, să consulte toate documentele elaborate de organele de conducere.
Art. 4. În activitatea sa, Consiliul Director urmărește realizarea în bune condiții a tuturor atribuțiilor ce-i revin din STATUTUL asociației și din prezentul REGULAMENT.

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ASP
Art. 5. La începutul anului, în cadrul Adunării Generale a Asociației, se stabilesc proiectele expoziționale, editoriale sau de organizare a evenimentelor pe care ASP urmează a le duce la îndeplinire în anul respectiv, Consiliul Director urmând a stabili calendarul expozițional. Tot în cadrul Adunării Generale a Asociației se vor căuta soluțiile și sursele de finanțarea a diverselor proiecte propuse.
În cadrul calendarului expozițional sunt fixate vernisajele, acțiunile, seminariile și evenimente ce urmează a se desfășura.
Pe parcursul anului, în situația în care se ivește posibilitatea organizării unei activități sau a unui vernisaj în colaborare sau cu susținerea unei asociații similare sau instituții publice, activitatea respectivă se supune acelorași reguli.
În situația în care, cu ocazia organizării unui eveniment, unul dintre membrii care a fost delegat a efectua o anumită activitate, care a acceptat inițial sarcina respectivă nu se mai prezintă pentru ducerea ei la îndeplinire, poate fi exclus din asociație indiferent dacă acesta este la prima abatere sau nu. Situația respectivă este supusă Comisiei de Etică care își va oferi consultanța în această privință. În situația în care problema respectivă privește un membru din Comisia de Etică, Consiliul Director poate lua măsura excluderii fără a consulta această comisie.
Art. 6. Organizarea seminariilor, workshop-urilor, turelor foto sau atelierelor de fotografie etc.
În cadrul acestor activități, Consiliul Director poate negocia preturi promoționale. Fiecare membru al asociației are dreptul să participe la aceste activități cu condiția să plătească prețul ce a fost negociat sau prețul care se cere pentru organizarea activității respective. În funcție de posibilitățile financiare, asociația poate suporta în totalitate sau în parte prețul activității. În situația în care activitatea respectivă are un număr limitat de locuri pentru participanți, Comisiei de Etică îi revine rolul de a selecta membrii, în funcție de criteriile stabilite în prezentul regulament.
Art. 7. Asociația poate susține organisme similare prin vernisarea unor saloane de fotografie și/sau prin expoziții de fotografie.
Organizarea concursurilor de fotografie de genul saloanelor naționale și/sau internaționale de fotografie sau a diverselor circuite de artă fotografică se stabilește prin regulament propriu.
Asociația poate organiza, de asemenea, diverse concursuri de fotografie oferind diverse premii. Activitatea este coordonată și jurizată de către Consiliul Director. Concursurile la care se face referire pot avea o temă distinctă sau nu. Prin anunțul de participare se vor fixa regulile pe care participanții trebuie să le respecte și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească.

CAPITOLUL 3
PLANIFICAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR
Art. 8. Ședințele membrilor asociației au loc o data pe lună iar participarea nu este obligatorie. Ședințele sunt conduse de către Președinte iar în lipsa acestuia de Vicepreședinte. Sinteza celor stabilite în aceste ședințe se poate transmite membrilor absenți prin mail, pe forum (grupul de discuții) sau alte mijloace de informare deschise. Președintele poate delega un membru al asociației pentru această activitate.

CAPITOLUL 4
COTIZAȚII / TAXE MEMBRI
Art. 9. Persoanele ce aderă la ASP, devenind membrii, au obligația să achite taxa de înscriere, cotizația anuală și alte taxe stabilite, conform Statutului.
Neplata cotizației anuale, până la data stabilită în STATUT, duce la excluderea membrului respectiv. Aceasta se va face după înștiințarea în prealabil a acestuia pe grupul de FB, email sau telefonic.
Consiliul Director va institui prin Hotărâre introducerea unei taxe de panotare. Aceasta poate fi introdusă pentru fiecare eveniment în parte. Suma strânsă urmează a fi folosită doar pentru desfășurarea evenimentului propus. Bugetul în cauză va fi împărțit în mod egal între toți membrii care decid să participe la organizarea lui, parte a diverselor cheltuieli legate de protocol, panotare, printare, editare de invitații etc.
Pot deveni membri ai ASP orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, sex, cu vârsta de minim 18 ani, apartenență politică sau religioasă, care recunoaște, respectă și aplică prezentul Regulament de organizare și funcționare precum și STATUTUL asociației.
În momentul înscrierii acestora, trebuie să depună un portofoliu format din zece fotografii asupra căruia Comisia de Etică își va acorda avizul, ei devenind membrii debutanți. Trecerea de la statutul de membru debutant la cel de membru nu se poate face mai devreme de 6 luni de la înscriere în asociație.
De asemenea, trecerea de la statutul de membru debutant la cel de membru se poate decide de Consiliul Director la recomandarea Comisiei de Etică în urma unei activități deosebite, etice și de promovare a artei fotografice și a ASP.
Promovarea membrilor asociației și implicarea lor în activitățile organizate de asociație se va face, atunci când este posibil, în mod egal. În situația în care activitățile care se organizează sunt limitate de un anumit număr de participanți se va ține cont, în alegerea membrilor care vor participa la ele, de anumite criterii:
- implicarea în activitățile organizatorice ale ASP;
- participarea cu rezultate (acceptări, premii), în cadrul saloanelor oficiale de artă fotografică;
- implicarea în activitatea fotografică la nivel internațional, național sau local;
- prezența la ședințele asociației.
În acest sens, Comisia de Etică urmează a propune Consiliul Director membrii ce au fost selectați pentru participarea la o anumită activitate. Propunerea se va înainta prin mail sau se va posta pe paginile asociației.
Art.10. Expunerea siglei oficiale ASP fără acordul organizației, constituie contravenție și se sancționează conform legii și obligarea persoanei fizice sau juridice implicate la retragerea imediată a acesteia. Neretragerea siglei pentru care nu există aprobarea Consiliului Director ASP, constituie infracțiune, pentru care persoanele implicate vor fi acționate în instanțele judecătorești.
Art. 11. Fiecărui membru îi este interzis sub sancțiunea limitării anumitor servicii/beneficii, să folosească în scop propriu denumirea și sigla Asociației Stage Photo mergând până acolo încât să fie exclus din asociație. În momentul când există o sesizare în acest sens, Comisia de Etică urmează a se pronunța cu privire la sancțiunea ce urmează a fi aplicată, existând posibilitatea ca membrul respectiv să fie sancționat cu amendă de 50% din cotizația anuală.
Art. 12. Denumirea și sigla Asociației Stage Photo poate fi folosită numai în acțiunile organizate și desfășurate sub egida ASP, numai cu scopul promovării asociației și numai cu acordul Consiliului Director. Consiliul Director nu își poate da acordul pentru folosirea denumirii și a siglei ASP decât în cadrul acțiunilor asociației.
Art. 13. În cadrul asociației ASP activitatea prevăzută în Statut, atât cea organizatorică, cât și cea fotografică este voluntară, dar de aceasta se va ține cont atunci când este cazul în ceea ce privește participarea la anumite genuri de activități.

CAPITOLUL 4
COMISIA DE ETICĂ
Art. 14. Comisia de Etică este formată din 3 membri aleși de Adunarea Generală dintre membrii fondatori ai ASP.
Comisia de Etică își rezervă dreptul de a monitoriza, analiza și elimina orice conținut insultător care are darul de a leza interesele asociației și de a sesiza Consiliul Director în urma acestor abateri pentru a valida hotărârea ei.
Refuzul nejustificat de a oferi consultanță și aviz din partea unui membru al comisiei în situația în care aceasta este convocată, duce la excluderea de drept a acestuia din cadrul comisiei. Justificarea refuzului se adresează cel puțin la doi membrii ai Consiliului Director în termen de două zile de la solicitarea întrunirii acesteia pe pagina de grup sau prin email.
Comisia de Etică își poate desfășura activitatea în prezența a doi membrii ai acesteia, în situația când unul dintre membrii ei lipsește sau refuză a oferi consultanță, conform Statutului, situație în care cele supuse spre avizare trebuie hotărâte în unanimitate.
Art. 15. Fiecare fotografie obținută într-una din acțiunile organizate și desfășurate de ASP rămâne în proprietatea celui ce a creat-o, în ceea ce privește drepturile de autor, dar poate fi folosită pentru promovarea asociației, situație în care poate fi indicat autorul acesteia.
Comisia de Etică sau Consiliul Director poate solicita unui membru să predea una sau mai multe fotografii făcute în timpul acțiunilor asociației (workshop-uri, concursuri, ture foto etc.), la rezoluția indicată, fotografie care poate fi folosită numai în condițiile enumerate anterior. Refuzul unui membru de a preda o fotografie poate atrage sancționarea acestuia, mergând până la excluderea din asociație.
Cu ocazia organizării unui vernisaj, al unei expoziții de grup de către ASP, Comisiei de Etică îi revine sarcina de a selecta fotografiile pe care un anumit membru urmează a le expune. Comisia de Etică poate propune refuzul de a expune una sau mai multe fotografii numai pe motiv că ele nu întrunesc cerințele minime de calitate, din punct de vedere tehnic și artistic.
În cazul organizării unei vernisaj al unei expoziții de grup de către ASP sau a unei expoziții personale, accentul se va pune pe calitatea fotografiilor expuse. Consiliul Director, după avizul nefavorabil al Comisiei de Etică, poate refuza organizarea vernisajului în cauză pentru un anumit membru sau mai mulți și poate solicita fotografii suplimentare, acestea urmând a fi avizate de Comisia de Etică. În cazul unei expoziții personale, aprobate de Consiliul Director, orice membru al asociației poate solicita sprijinul (material și logistic) pentru organizarea evenimentului.
În situația în care un membru a întârziat cu plata cotizației anuale, Consiliul Director îi poate refuza participarea la un vernisaj sau orice activitate desfășurată în cadrul ASP.
O singură dată pe an, Consiliul Director, la propunerea Comisei de Etică, decide dacă unul din membrii debutanți întrunește condițiile de a deveni membru al asociației. Comisia de Etică poate solicita dovezi/fotografii care să ateste necesitatea trecerii în noua categorie de membru.

CAPITOLUL 5
SANCȚIUNI
Art. 16. Atenționare scrisă
Amenda până la de trei ori cotizația anuală
Suspendarea
Excluderea
Art. 16. Termenul de membru din prezentul regulament se referă la toți membrii, indiferent că sunt membri fondatori, membrii sau membrii debutanți.
Acest regulament a fost aprobat în ședința Consiliului Director.

Last modified on Sâmbătă, 14 Aprilie 2018 16:24