Statutul Asociatiei Stage Photo


CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI

Art. 1. „Asociația Stage Photo” denumită în continuare “A.S.P.”, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul O.G. nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului statut.

Art. 2 Caracterul ASOCIAȚIEI STAGE PHOTO

2.1. Asociația Stage Photo este o organizație profesională cu caracter social, artistic, educativ și științific, având în centrul atenției susținerea morală și materială a membrilor asociației, susținerea și încurajarea pasiunii pentru fotografie a membrilor, reprezentarea și organizarea de acțiuni și evenimente civice, expoziții de fotografie și publicarea de materiale dedicate fotografiei.

2.2. Asociația Stage Photo își desfășoară activitatea în baza legislației române și a prezentului statut. Asociația Stage Photo este persoană juridică română de drept privat, ea dobândind personalitatea juridică de la data înregistrării ei în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul.

2.3. Asociația Stage Photo are caracter național, conducând și organizând întreaga activitate de pe teritoriul României.

2.4. Asociația Stage Photo se poate afilia la alte organisme interne și internaționale de profil, în scopul participării la întruniri, expoziții și competiții interne și internaționale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3 Denumirea asociației.

3.1. Asociația ce se înființează prin prezentul statut va fi denumită  Asociația Stage Photo sau prescurtat ASP, conform rezervării de denumire nr.166331 din data de 09.02.2018, eliberată de Ministerul Justiției. Denumirea menționată anterior va fi utilizată în toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile sau orice alte documente emise de Asociație.

3.2. Denumirea Asociației poate fi schimbată cu aprobarea Adunării generale și cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege pentru modificarea actului constitutiv și a statutului.

Art. 5. Durata asociației.

Asociația se constituie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 6. Emblema asociației.

Emblema asociației este o imagine grafică în violet (Pantone H 310), verde (Pantone H 655) și galben (Pantone P14 Aceasta reprezintă literele „ASP” stilizate, având următoarele particularități: litera A are linia de mijloc incompletă, litera S are la baza un unghi ascuțit și este asimetrică descriind un proiector ce emite două raze de lumină, iar litera P are în partea superioară profil hexagonal compus din trei segmente de tonuri diferite de violet Pantone H 310.

Art. 7. Scopul asociației.

7.1. Scopul asociației sus-menționate este promovarea culturală și artistică a membrilor săi în domeniul artei fotografice.

7.2. Asociația are următoarele obiective:

– realizarea celor mai eficiente acțiuni de susținere și încurajare a membrilor asociației;

– oferirea de sprijin logistic și/sau material membrilor aflați în evidența Asociației Stage Photo în vederea participării la diverse manifestări legale, care au ca temă artele vizuale, în general și fotografia artistică, în special;

– educarea membrilor în spirit artistic, etic și civic;

– organizarea de manifestări specifice asociației. Organizarea și coordonarea de festivaluri, concursuri, seminarii, expoziții și alte acțiuni de interes tehnic, artistic, educativ, social, cultural sau filantropic legate de artele vizuale și fotografie;

– dezvoltarea contactelor cu alte organizații din țară și străinătate, pentru schimbul reciproc de experiență, tabere, expoziții și concursuri etc;

– dezvoltarea aptitudinilor tehnice fotografice prin organizarea de expoziții, cursuri și seminarii de specialitate. Organizarea și susținerea de reuniuni de inițiere în tehnicile de fotografiere și filmare, în tehnicile de post procesare fotografică, în montaj video, întreținere, reparare și modificare aparatură foto, restaurare, conservare și întreținere aparate foto;

– derularea de activități de contactare, negociere și contractare a unor produse și servicii la tarife preferențiale pentru membrii Asociației Stage Photo.

– crearea de proiecte și programe pentru modernizarea bazei materiale a ASP;

– dezvoltarea contactelor cu școli de artă din țară și străinătate pentru educarea și formarea tinerilor precum și realizarea unor cursuri și concursuri dedicate elevilor. Atelierele de fotografie sunt componenta educațională având scopul „alfabetizării” tinerilor ca viitori membri debutanți în cadrul asociației și încurajării de a-și întemeia o cultură vizuală autentică.

– atragerea de fonduri speciale cu destinație predefinită;

– derularea de activități și utilizarea de înscrisuri care să promoveze imaginea asociației în rândul simpatizanților, a publicului și a mass-media;

– editarea și difuzarea unor programe, broșuri, afișe, reviste, materiale promoționale indiferent de suport, realizate în cadrul Asociației Stage Photo, menite să popularizeze imaginea și activitatea asociației;

– derularea de proiecte cu parteneri, instituții culturale, organe ale administrației publice centrale şi locale, organizații, fundații și societăți din România şi din străinătate, pentru promovarea prin artă fotografică a scenei muzicale și a artelor spectacolului

– inițierea de orice alte acțiuni privind dezvoltarea și perfecționarea activităților ASP.

7.3. Asociația Stage Photo poate desfășură orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal și obiectivele asociației.

Art. 9. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației Stage Photo.

9.1. Sursele de finanțare ale activităților desfășurate de asociație sunt:

– cotizațiile membrilor și taxele de înscriere a noilor membri. Cotizațiile se pot stabili pe categorii de membri sau unitar;

– dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

– dividendele societăților comerciale înființate de ASP care dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației;

– venituri realizate din activități economice directe;

– donații și sponsorizări sau legate;

– resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

– finanțări obținute în legătură cu desfășurarea diferitelor proiecte sau alte activități;

– fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din țara sau străinătate, precum și alte venituri prevăzute de lege.

9.2. Donațiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acțiuni, titluri de valoare sau alte drepturi. Donațiile și legatele vor fi înscrise în Registrul de donații al asociației.

9.3. Donațiile pot fi necondiționate sau condiționate pentru realizarea unui scop dacă acesta este în concordantă cu scopul și activitatea Asociației Stage Photo;

9.4. ASP poate refuza orice donație sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut și legilor române în vigoare.

9.5. Sumele obținute din sponsorizări sau donații vor fi evidențiate financiar contabil și vor primi destinații conforme cu prezentul statut. Cheltuirea acestor sume va putea fi controlată de sponsori sau donatori.

9.6. Asociația va deschide conturi în bancă atât în lei cât și în valută.

Art. 10. Taxele percepute membrilor asociației.

10.1. Următoarele taxe sunt percepute membrilor ASP:

a) taxa de înscriere de 20 lei, trebuie achitată odată cu depunerea cererii de înscriere.

b) cotizația anuală de 200 lei și trebuie achitată de membri (indiferent din ce categorie fac parte, mai puțin membri de onoare) până la data de 20 martie a fiecărui an.

În mod excepțional, cu aprobarea Consiliului Director, membrii pot achita cotizația anuală în două tranșe egale, semestrial, prima transă cel târziu până la data de 20 martie a fiecărui an, dar înainte de organizarea Adunării Generale, respectiv cea de-a doua transă până la data de 30 septembrie. Membrii care nu au achitat prima tranșă din cotizația anuală pierd dreptul de a participa la Adunarea Generală, în situația în care această ședință este ținută ulterior datei de 20 martie.

c) valoarea exprimată în lei a taxei de înscriere și a cotizației anuale se stabilește în cadrul primei Adunări Generale a fiecărui an și nu poate fi mai mică decât echivalentul sumelor menționate anterior.

d) în mod opțional alte taxe, cum ar fi taxa de panotare, care se stabilesc de Consiliul Director dar care nu va putea depăși ½ (jumătate) din valoarea cotizației anuale. Taxa de panotare este folosită, în mod egal, ca recompensă pentru membrii care vor participa la activitățile privind organizarea expozițiilor sau alte evenimente. Valoarea totală, anuală a taxei de panotare va fi împărțită pe fiecare eveniment în parte, conform calendarului de evenimente aprobat de Consiliul Director la începutul anului. Banii din taxa de panotare corespondenți fiecărui eveniment vor fi împărțiți în mod egal între membrii care optează a se implica în organizarea evenimentului respectiv.

10.2. Taxele vor fi achitate în contul Asociației, la banca aleasă de Consiliul Director, foile de vărsământ fiind predate trezorierului Asociației sau direct la trezorier cu eliberarea unei chitanțe.

10.3. Adunarea Generală va putea modifica taxa de înscriere și cotizația când o va considera necesar dar ea nu va putea avea o valoare mai mică decât în anul precedent.

10.4. Taxele percepute membrilor care se regăsesc într-una din următoarele situații vor fi de ½ (jumătate) din taxa normală: elev, student, persoană fără venit sau pensionar.

10.5. În situații excepționale, una sau mai multe taxe pot fi anulate pentru membrii care nu au posibilități de achitare, dar care prezintă calități deosebite în ceea ce privește arta fotografică, situație care va fi validată de Consiliul Director în unanimitate, după consultarea Comisiei de Etică. Această situație se poate aplica unui membru al asociației doar pentru un singur an.

10.6. În situația în care un membru prezintă calități deosebite în ceea ce privește arta fotografică, ca și recompensă pentru rezultatele obținute și/sau pentru implicarea în activitatea asociației, cotizația poate fi anulată prin hotărâre a Consiliului Director după consultarea Comisiei de Etică. Situația nu poate avea loc decât cel mult o data la trei ani.

Art. 11. Membrii ASP

11.1. ASP se compune din membri fondatori, membri (persoane fizice sau juridice), membri debutanți și membri de onoare.

11.2. Membri fondatori sunt denumite persoanele care au participat la constituirea ASP și au contribuit material și moral la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social inițial.

11.3. Pentru a deveni membru al ASP solicitantul trebuie să fie pasionat de arta fotografică, de fotografie și să depună o cerere în acest sens. Cererea va fi scrisă pe formularul tipărit sau pe site-ul asociației. Calitatea de membru se atribuie doar cu avizul Comisiei de Etică a asociației. La cererea depusă, Consiliul Director va răspunde în cel mai scurt timp posibil prin anunțarea verbală sau prin email.

11.4. Poate deveni membru al ASP orice instituție, persoană juridică, prin cererea de aderare, formulată de organul său de conducere, care recunoaște acest statut și participă activ la realizarea scopurilor și obiectivelor acesteia sau sprijină asociația material și moral, dacă cererea este avizată de Comisia de Etică și aprobată de Consiliul Director.

11.5. Consiliul Director are dreptul să nu accepte cererea unei persoane fizice, instituții sau persoane juridice de a deveni membru.

11.6. Membri debutanți sunt acele persoane care doresc să se implice în activitatea asociației, au o minimă experiență fotografică și doresc să se perfecționeze în arta fotografică. Membrul debutant are drept de vot dar nu poate fi ales în organele de conducere ale ASP.

11.7. Pentru a deveni membru debutant, oficiantul trebuie să depună o cerere în acest sens și i se poate cere să prezinte un portofoliu format din minim 10(zece) fotografii care vor fi avizate de Comisia de Etică și aprobate de Consiliul Director. Membri debutanți au dreptul să participe la orice acțiune organizată de ASP în afara cazului când Consiliul Director decide altfel. Trecerea din categoria membrilor debutanți în cea a membrilor va fi stabilită prin regulament intern al Consiliului Director.

11.8. Membri debutanți au aceleași drepturi cu membrii asociației, cu excepția cazurilor menționate în statut.

11.9. Membri de onoare sunt acele persoane care nu fac parte din ASP, dar care prin activitatea lor au adus servicii deosebite și au contribuit la realizarea obiectivelor ASP.

11.10. Titlul de membru de onoare se acordă de către președintele ASP la propunerea Consiliului Director și cu avizul consultativ al Comisiei de Etică.

11.11. Membri de onoare pot participa la lucrările Adunării Generale și ale Consiliului Director, dar nu au drept de vot. Membri de onoare nu sunt obligați să plătească cotizație.

11.12. Asociația ASP în relațiile cu autoritățile, instituții publice, presă, radio, televiziune sau orice alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate poate fi reprezentată și de un Purtător de cuvânt, desemnat de Consiliul Director și avizat de Comisia de Etică.

11.13. Pentru a deveni membru, persoana fizică/juridică interesată va înainta o cerere către Consiliul Director al Asociației, care se va pronunța asupra acesteia în termen de 15 zile. Odată cu depunerea cererii se achită și taxa prevăzută la art.10.1 lit. a din prezentul statut.

Art. 12. Drepturile și obligațiile membrilor asociației.

12.1. Membrii ASP au următoarele drepturi:

a) să participe la acțiunile organizate de ASP respectând regulamentele de organizare și particulare ale acestor acțiuni.

b) să beneficieze de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al ASP în ceea ce privește condițiile preferențiale în care se poate beneficia de produse și servicii din partea terților, așa cum au fost negociate între ASP și terții respectivi;

c) să aleagă și să fie ales în organele de conducere. Să aleagă și să fie aleși în funcțiile administrative ale asociației, în funcție de categoria de membru în care se încadrează;

d) să efectueze stagii de pregătire și specializare în țara și străinătate;

e) să participe la expoziții, concursuri și să beneficieze de recompense în raport cu titlurile obținute;

f) să publice cu prioritate în editorialele ASP

g) să aibă acces la regulamente, la fondul de cărți și la informațiile în format electronic, la aparatură sau alte mijloace materiale ale ASP

h) să beneficieze de asistență tehnică, juridică, financiară acordată de ASP.

i) să colaboreze la întocmirea publicațiilor realizate de asociație;

j) să poată participa la orice activitate a asociației în mod preferențial comparativ cu alți membri, atâta timp cât prin activitatea lor au dat dovadă de implicare în activitatea asociației. Participarea în mod preferențial este aprobată de Consiliul Director cu consultarea Comisiei de Etică.

12.2. Membrii asociației au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile statutului și hotărârile organelor de conducere ale ASP;

b) să acționeze pentru creșterea prestigiului ASP;

c) să participe activ și neselectiv la realizarea activităților propuse de asociație şi să contribuie la realizarea obiectivelor ASP;

d) să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele ASP;

e) să achite cotizația la termenele prevăzute;

f) pe durata manifestărilor organizate de asociație să poarte însemnele ASP și materialele publicitare ale sponsorilor afișate în conformitate cu prevederile statutului și cu regulamentele specifice.

12.3. Nici un membru nu poate exercita mai mult de o funcție de conducere în cadrul ASP.

Art. 13. Retragerea și excluderea membrilor asociației.

13.1. Calitatea de membru al ASP se pierde prin retragere;

13.2. Retragerea se formulează în scris și se adresează președintelui ASP. Ea produce efecte din momentul înregistrării ei la secretariatul ASP sau din momentul confirmării primirii acesteia în cazul în care se expediază prin poștă cu confirmare de primire.

13.3. Membrii ASP pot fi excluși în următoarele situații:

a) întârzierea la plata cotizației și neachitarea acesteia în termen de trei luni de la data prevăzută pentru aceasta, respectiv în termen de două luni pentru vreuna din cele două tranșe. Excepție fac cei care solicită amânarea achitării cotizației, expun motive serioase pentru această amânare, iar solicitarea este aprobată de Consiliul Director.

b) nerespectarea clauzelor statutului;

c) aducerea unor prejudicii morale, materiale sau de altă natură, prin actele, cuvintele sau înscrisurile sale, intereselor Asociația Stage Photo.

d) se exclud din asociație membrii care dau dovadă de un caracter nedemn din punct de vedere moral, civic sau sportiv în cadrul manifestărilor organizate de asociație;

e) se exclud din asociație membrii ce se fac vinovați de angajarea răspunderii asociației în raporturile cu terții, fără a fi autorizați de Consiliul Director;

f) poate fi exclus din asociație membrul care nu dovedește vigilență în exploatarea, conservarea, bunurilor ASP.

13.4. În cazul prevăzut la lit. a excluderea operează de drept. Cu 15 zile înaintea depășirii termenului pentru plata unei tranșe din cotizația semestrială, Consiliul Director poate anunța Comisia de Etică care va notifica membrul care întârzie cu plata unei tranșe din cotizație, prin scrisoare, telefonic sau prin mijloace electronice (grup de discuții, e-mail), despre apropierea termenului prevăzut de statut și posibilitatea de a fi exclus pentru neplata cotizației.

13.5. În situațiile prevăzute la lit. b-f, Consiliului Director îi revine competenta de a se pronunță asupra excluderii. În prealabil, Consiliul Director va analiza situația și va cere celui în cauză orice explicație va crede de cuviință și va cerceta toate apărările celui vinovat în conformitate cu procedura prevăzută în regulament intern. Decizia consiliului director poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța de judecată competentă.

13.6. În caz de deces, calitatea de membru nu se transmite prin moștenire.

Art. 14. Adunarea Generală.

14.1. Adunarea Generală constituie organul suprem de conducere al ASP și este formată din totalitatea membrilor cu cotizația plătită la zi și care au calitatea de membru din anul precedent.

14.2. Adunarea Generală se întrunește o dată pe an, în primul trimestru și este legal constituită prin prezentă a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale se stabilesc prin statut.

14.3. Competenta Adunării Generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei și obiectivelor ASP.

b) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

c) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori;

d) modificarea actului constitutiv și al statutului;

e) alegerea Consiliului Director și comisia de cenzori pe o perioada de 4 ani cu majoritate de voturi;

f) stabilește atribuțiile organelor de administrație și control prevăzute de lege dar nemenționate în statut;

g) controlează activitatea și gestiunea organelor menționate;

h) stabilește valoarea taxelor și a cotizațiilor ce trebuie achitate de către membrii asociației, cu excepția celor prevăzute de prezentul statut;

i) orice alte atribuții prevăzute de lege și de statut.

14.3. Pentru ca hotărârile Adunării Generale să fie valabile, acestea trebuie adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un vot, care se exprimă personal în cadrul Adunării Generale.

14.4. Adunarea Generală studiază și aprobă raportul Consiliului Director asupra gestiunii sale și asupra situației financiare a ASP.

14.5. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă, respectiv s-au abținut.

14.6. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiție de către membrii asociației, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

14.7. Convocarea Adunării Generale se face de către președintele sau vicepreședinții ASP în scris, prin e-mail sau pe grupul de discuții cu 30 zile înainte de data desfășurării. Convocatorul trebuie să conțină locul de desfășurare, ora și ordinea de zi a ședinței Adunării Generale. Dacă unul sau mai mulți membri ai Adunării Generale nu pot fi prezenți la întâlnire, pot cere în scris dreptul de a vota prin corespondentă sau mandatar. Respectiva cerere de vot va fi aprobată de Consiliul Director care va aduce la cunoștință membrilor Adunării Generale decizia luată.

14.8. Adunarea este condusă de președintele Consiliului Director sau în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Funcția de secretar este îndeplinită de un secretar angajat al ASP sau voluntar, care va întocmi o listă de prezență semnată de către membrii cu drept de vot, la intrarea în ședință și care va fi verificată de președintele ASP.

14.8. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face de către Consiliul Director sau 2/3 din membrii cu drept de vot, în scris sau pe forum cu cel mult 15 zile dar nu mai puțin de 5 zile înainte de data desfășurării.

14.9. Adunarea Generală Extraordinară poate modifica statutul dacă modificarea îi este cerută de Consiliul Director. Ea statuează asupra tuturor chestiunilor urgente ce îi sunt supuse. Pentru a delibera valabil, Adunarea Generală Extraordinară trebuie să fie compusă din cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de vot. Numai Adunarea Generală Extraordinară poate hotărî dizolvarea ASP. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt valabile doar prin votul a cel puțin 2/3 din membrii prezenți.

14.10. Deliberările Adunării Generale sau Adunării Generale Extraordinare sunt constatate prin procese-verbale consemnate într-un registru special și semnate de președintele Adunării și de secretar. Se anexează lista de prezență semnată de membrii cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală sau la Adunarea Generală Extraordinară, respectiv se consemnează în registrul special la începerea ședinței. Copiile sau extrase din aceste procese verbale vor fi valabile doar semnate de Consiliul Director.

Art. 15. Consiliul Director.

15.1. Consiliu Director este compus din 3 (trei) membri permanenți și 1 (un) membru supleant.

15.2. Membri ce vor fi aleși în Consiliul Director trebuie să aibă minim 2 ani vechime, excepție făcând alegerea acestora la constituirea asociației ASP, să fie majori și să se bucure de exercitarea tuturor drepturilor civile.

15.3. Membrul supleant trebuie să aibă minim 2 ani vechime, excepție făcând numirea acestuia la constituirea asociației „Asociația Stage Photo”. Acesta poate participa la ședințele Consiliului Director, poate face propuneri pentru îmbunătățirea activităților asociației, fără să aibă însă drept de vot.

15.4. Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

15.5. Consiliul Director alege dintre membrii săi un președinte care va fi totodată și președintele ASP și doi vicepreședinți.

15.6. Începând cu data înființării Asociației, membrii Consiliul Director, ce vor avea puteri depline, pe perioadă nelimitată, sunt :

FLUERAȘ MILUȚĂ – Președinte;

FUNES CABALLERO CARLOS EDGARDO – Vicepreședinte;

VOICU PAUL-GABRIEL – Membru.

15.7. Dacă un loc de membru în Consiliul Director devine vacant în intervalul a două Adunări Generale, Consiliul Director se completează cu membrul supleant ales în Adunarea Generală. Noul membru cooptat își va exercita mandatul doar pe perioada rămasă de îndeplinit de predecesorul său.

15.8. Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) administrează și gestionează patrimoniul ASP;

b) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli;

c) aprobă înființarea de filiale și reprezentanțe naționale și internaționale;

d) hotărăște asupra încheierii unor acte juridice cu terțe persoane;

e) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și proiectul programelor ASP;

f) hotărăște asupra primirii de noi membrii în ASP doar cu avizul Comisiei de Etică;

g) stabilește sancțiunile ce se aplică membrilor care încalcă statutul;

h) decide asupra angajării unui consilier juridic sau avocat în vederea acordării asistenței juridice;

i) decide asupra angajării personalului necesar bunei desfășurări a activității ASP;

j) hotărăște în orice altă problemă care nu este de competența Adunării Generale;

k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

15.9. Consiliul Director este organul de punere în aplicare a sancțiunilor disciplinare împotriva membrilor săi care au comis abateri de la statut și regulamentele interioare. Aceste abateri sunt lovite de nulitate dacă nu fac obiectul unei sesizări în termen de 1 an de la săvârșirea lor.

15.10. Consiliul Director împuternicește președintele sau pe unul din vicepreședinți pentru efectuarea achizițiilor, vânzărilor sau închirierilor necesare funcționării ASP.

15.11. Președintele Consiliului Director este reprezentantul legal al ASP. Acesta urmărește măsura în care sunt respectate dispozițiile statutare, precum și disciplina în cadrul ASP. În lipsa președintelui, ASP va fi reprezentat de către un vicepreședinte, împuternicit special în acest scop.

15.12. În cazul demisiei președintelui, Consiliului Director îi revine sarcina să nominalizeze un nou președinte, în cadrul primei sale reuniuni, dintre membrii săi.

15.13. Președintele Consiliului Director va avea responsabilități în privința desfășurării în condiții bune a activității ASP.

15.14. Vicepreședintele supraveghează și coordonează activitatea financiară a ASP prezentând periodic Consiliului Director o situație în acest sens. Recomandă angajarea personalului necesar.

15.15. Consiliul Director se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie.

15.16. Consiliul Director se reunește la cererea președintelui sau la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi.

15.17. Lipsa nejustificată a unui membru la trei întruniri consecutive ale Consiliului Director, are drept consecință excluderea de drept a acestuia din Consiliul Director.

15.18. Pentru ca hotărârile Consiliului Director să fie valabile este necesară prezența a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Director, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți.

15.19. Mandatul Consiliului Director este de 4 ani cu posibilitatea retragerii lui.

15.20. La sfârșitul mandatului, toți membrii Consiliului Director sunt obligați să predea actele și documentele originale ale ASP cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal ce se va întocmi în acest sens.

15.21. Pentru munca prestată, membrii Consiliului Director pot beneficia de recompensă/remunerație ce va fi stabilită de către Adunarea Generală. Ei au dreptul și pot beneficia de compensarea cheltuielilor de transport, cazare și masă făcute cu ocazia participării la întâlnirile ținute de către Consiliul Director al Asociației și orice alte cheltuieli directe în legătură cu activitățile asociației.

15.22. Consiliul Director este organ deliberator și își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 2/3 din membri săi. Hotărârile se iau cu majoritate simplă. Consiliul Director trebuie să se preocupe permanent de atragerea de noi membri și deci de înființarea de filiale sau secții în cadrul Asociației, sau desființarea acestora.

15.23. Filialele vor fi înființate după criteriul geografic. Filialele regionale sunt conduse de reprezentanți regionali numiți de Consiliul Director.

15.24. Secțiile din cadrul asociației sunt conduse de un colectiv format din președinte de secție și vicepreședinte de secție.

15.25. Președintele, la propunerea Consiliului Director poate acorda diverse recompense și titluri membrilor asociației.

Art. 16. Președintele.

16.1. Președintele Asociației este ales de către Consiliul Director al Asociației pentru o perioadă de 4 ani, respectiv perioada mandatului Consiliului Director.

16.2. Președintele Asociației este în același timp și Președintele Consiliului Director.

16.3. Președintele conduce și coordonează întreaga activitate curentă a Asociației, scop în care:

a) urmărește și controlează aplicarea hotărârilor Consiliului Director;

b) încheie cu avizul Consiliului Director orice protocol, înțelegeri și alte convenții ce privesc în mod direct Asociația;

c) asigură informarea și documentarea de profil;

d) Președintele Asociației și vicepreședinții stabilesc fisa postului, ce conține atribuții, pentru fiecare membru al Consiliului Director precum și pentru Trezorier, Consilierul Juridic și Reprezentanții Teritoriali ai Asociației.

16.4. Președintele Asociației poate alege un responsabil P.R. (purtător de cuvânt) dintre membrii sau din componenta Consiliului Director care va avea următoarele atribuții:

a) aprobă sau scrie și trimite comunicatele de presă;

b) aprobă sau scrie și trimite orice scrisoare sau comunicat oficial din partea ASP către persoanele fizice și juridice;

c) are acces și verifică corespondența ASP.

Art.17.Anul financiar

17.1. Asociația își va îndeplini activitatea pe baza programelor aprobate de către Adunarea Generală. Asemenea programe se pot modifica oricând prin decizia luată în ședință a Adunării Generale.

 17.2.Anul financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie iar evidențele contabile se vor conduce și organiza în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare de către personal de specialitate.

Art. 18. Controlul financiar.

18.1. Controlul economico – financiar și gestionar al asociației se exercită de către o comisie de cenzori compusă din 1-3 membri aleși de Adunarea Generală.

18.2. Membri Consiliului Director nu pot fi cenzori.

18.3. În realizarea competenței sale, comisia de cenzori/cenzorul îndeplinește următoarele atribuții:

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul ASP;

b) Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c) Poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;

d) Îndeplinește orice alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

 Art. 19. Comisia de Etică.

19.1. Comisia de Etică va fi formată din 2-3 membri aleși de Adunarea Generală dintre membri fondatori ai Asociației ASP.

19.2. Comisia de Etică nu este supusă Consiliului Director și va răspunde doar în fața Adunării Generale.

19.3. Comisia de Etică nu are putere de decizie. Ea poate face recomandări Consiliului Director asupra deciziilor ce urmează a fi luate, dar avizul Comisiei de Etică este obligatoriu în cazurile prevăzute la punctele: 11.3 – 11.4 – 11.7 – 11.10 – 11.12, din prezentul statut.

19.4. În cazul în care Comisia de Etică nu este de acord cu deciziile luate de Consiliul Director, poate impune Consiliului Director convocarea unei Adunări Generale Extraordinare.

19.5. Atribuțiile Comisiei de Etică:

a) să recomande Consiliului Director excluderea membrilor;

b) sa recomande și să avizeze înscrierea de noi membrii;

c) să încerce să aplaneze și să rezolve, în primă instanță, conflictele apărute între membri;

d) să își dea acordul pentru membrii care doresc să candideze pentru orice funcție de conducere.

19.6. Comisia de Etică se întrunește la solicitarea Consiliului Director ori de câte ori este nevoie pentru consultarea și avizarea activității prevăzute în prezentul statut dar nu mai mult de două ori pe lună. Această activitate, atunci când este posibil, se poate face și prin forum sau online, situație în care Comisia de Etică își va acorda consultarea și avizul ori de câte ori este solicitată.

Art. 20. Registrele Asociației

20.1. Asociația va ține mai multe registre în legătură cu activitatea îndeplinită: registre de contabilitate, registre ale ședințelor și deliberărilor Adunării Generale și orice alte documente similare solicitate de lege.

20.2. Aceste registre se vor ține la sediul înregistrat al Asociației, de către Consiliul Director sau de orice alte persoane împuternicite în acest scop.

Contact

  • Sector 6, București
  • +40 723 037 045
  • asociatia@stagephoto.ro